Työkoneiden ja -välineiden ennakoivan huollon ja tarkastusten edut

Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu ennakoiva huolto sekä koneiden sekä laitteiden kunnon valvonta. Tarkastukset ovat osaltaan lain määräämiä, mutta korkean turvallisuuskulttuurin organisaatioissa ennakoinnissa ylitetään lain vaatima taso yrityksen omasta aloitteesta.

Ennakoivalla huollolla sekä koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnon seurannalla voidaan parantaa turvallisuutta ja vähentää kustannuksia.

Työturvallisuuslaissa on määrätty koneet, työvälineet tai laitteet, joiden asennus- tai käyttöolosuhteet vaikuttavat turvallisuuteen, tarkastettavaksi ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Tämän lisäksi koneet, laitteet ja välineet on tarkastettava uuteen paikkaan asentamisen tai turvallisuuden kannalta merkittävien muutostöiden jälkeen oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi. Laissa määrätään käyttöönottotarkastuksen lisäksi suorittamaan säännöllisin väliajoin määräaikaistarkastus koneen, työvälineen tai muun laitteen toimintakunnon varmistamiseksi.

Valtioneuvoston asetuksessa on säädetty määräaikaistarkastuksesta tarkemmat ohjeet. Tarkastus on tehtävä vuoden välein. Tarvittaessa tarkastusväliä voidaan pidentää, jos välineen käyttö on vähäistä ja olosuhteet vähän rasittavat. Tarkastusväliä voidaan tarvittaessa myös lyhentää, jos työvälineen käyttö ja olosuhteet rasittavat välinettä erityisesti.

Määräaikaistarkastuksen tarkoitus on varmistaa välineen tai laitteen toimintakunto tarkastamalla, ettei työvälineen tai materiaalin ikääntymisestä, kulumisesta, korroosiosta tai vaurioitumisesta aiheudu vaaraa.

Määräaikaistarkastuksen lisäksi valtioneuvoston asetus säätää pakolliseksi myös niin sanotun päivittäistarkastuksen. Asetuksen mukaan nostoapuvälineen kunto ja merkinnät tulee varmistaa ennen sen jokaista käyttöä.

Asetuksessa määrätään ottamaan tarkastuksessa huomioon valmistajan antamat ohjeet. Elleivät ne ole riittävät tai ne puuttuvat kokonaan, täytyy niitä laajentaa tai laatia uudet. Ohjeet on pidettävä ajan tasalla.

Valtioneuvoksen asetuksessa säädetään, että nostoapuväline, käsikäyttöinen nostotalja, ajoneuvoon kiinnitetty taka- ja sivulaitanostin sekä nostettava kuormaus- ja lastaussilta on niiden asianmukaisen toimintakunnon varmistamiseksi tarkastettava vuoden väliajoin, jollei turvallisuusperustein työvälineen käytön rasittavuuden johdosta tätä lyhyempi tai pidempi tarkastusväli ole perusteltavissa. Tämän lisäksi työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla.

Nostoapuvälineiden tarkastuksen saa tehdä ns. pätevä henkilö eli työnantajan palveluksessa oleva tai muu henkilö, joka on perehtynyt riittävästi nostoapuvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastukseen. Pätevyyden määrittelyssä otetaan huomioon perehtyneisyys kyseisen työvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastamiseen. Vaarallisen koneen, työvälineen tai muun laitteen tarkastuksen saa kuitenkin suorittaa vain asiantuntijayhteisö tai riippumaton asiantuntija. Tarkastuksessa tulee erityisesti arvioida työvälineen turvallisuus sen käytön kannalta ja noudattaa tarkastamisesta annettuja säännöksiä

Tilaajan velvollisuus on varmistaa tarkastajan pätevyys eli tarkastuksen voi ulkoistaa, vastuuta ei. Huomioithan myös, että nosturitarkastaja ei välttämättä ole perehtynyt apuvälineisiin.

Työnantajan on huolehdittava, että hyväksytty asiantuntija tai asiantuntijayhteisö tekee erikseen säädetyille työkoneille niiden oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi käyttöönottotarkastuksen ja määräaikaistarkastuksen. Tarkastuksen laajuus ja tarkastusmenetelmät riippuvat työkoneesta ja sen käytöstä sekä käytettävästä kunnonvalvontajärjestelmästä. Työkonetta ei saa työssä käyttää, jos tarkastusta ei ole asianmukaisesti suoritettu.

Työkone on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan. Vikaantumisesta, vaurioitumisesta tai kulumisesta aiheutuva vaara tai haitta tulee poistaa. Jos työkoneella on huoltokirja, se on pidettävä ajan tasalla.

Työnantajan on jatkuvasti seurattava työkoneen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Työkoneen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.

Työkone on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille.

Työkoneiden ja ajoneuvojen turvallisen käytön varmistamiseksi on erityisen tärkeää luoda tarkkaan määritelty menetelmä päivittäistarkastusten suorittamiseksi. Päivittäistarkastuksen suorittaa koneen käyttäjä ennalta määritellyn tarkastuslistan mukaisesti.

Lainsäädännön mukaan työnantajan on varmistuttava putoamissuojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Sen vuoksi pätevän henkilön on tehtävä niille määräajoin tarkastuksia. Tämän lisäksi työnantajan on jatkuvasti seurattava suojainten toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla.
Putoamissuojainten tarkastuksen saa tehdä ns. pätevä henkilö eli työnantajan palveluksessa oleva tai muu henkilö, joka on perehtynyt riittävästi nostoapuvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastukseen.

Määräaikaistarkastukseen pätevä henkilö kykenee tunnistamaan suojainten viat ja arvioimaan niiden merkittävyyden, sekä hänellä on tarvittavat taidot ja resurssit korjaavien toimenpiteiden aloittamiseksi.

Putoamissuojainten tarkastaja voi olla pätevä tekemään määräaikaistarkastuksia monille eri malleille tai vain yhdelle tietylle putoamissuojaintyypille, ja hän saattaa tarvita valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan antamaa koulutusta ko. henkilösuojaimesta sen monitahoisuuden tai uusien innovaatioiden takia tai henkilösuojaimen purkamiseen, uudelleen kokoamiseen tai arviointiin tarvittavan turvallisuuskriittisen tiedon takia.

Tilaajan velvollisuus on varmistaa tarkastajan pätevyys eli tarkastuksen voi ulkoistaa, vastuuta ei.

[av_productslider categories='35' columns='3' items='9' offset='0' sort='0' autoplay='yes' interval='5' av_uid='av-24ke9u']

Työkoneiden, nostoapuvälineiden ja putoamisuojainten tarkastukset mobiilisti

InstaAudit-järjestelmällä teet muokattavat tarkastuspohjat ohjeineen niin työkoneille, ajoneuvoille, nostoapuvälineille kuin putoamissuojaimillekin. Suorita tarkastukset mobiilisti, liitä kuvat suoraan pöytäkirjaan, luo raportti automaattisesti vastuullisille henkilöille. Vastuuta puutteet oikeille henkilöille ja seuraa automaattisesti, että korjaavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. Tieto on aina ajan tasalla ja käytettävissä millä tahansa mobiililaitteella.

Safety -asiantuntija

Jani Pihl

010 2399 062

jani.pihl@lis.fi

InstaAudit -asiantuntija

Antti Lehtomäki

040 750 6779

antti.lehtomaki@lis.fi