Turvallisuuden kehittämisen työkalut

Turvallisuuskulttuurin kehitys

Vain turvallisuuskultuuria eli ihmisten ajatuksia, uskomuksia ja asenteita muokkaamalla on mahdollista saada todellista muutosta turvallisuuskäyttäytymisessä aikaan. Tutustu keinoihimme kehittää turvallisuuskulttuuria.

SafetyUp 360 Turvallisuustasokartoitus

Tehokas turvallisuuskulttuuritutkimus edesauttaa paikantamaan organisaatiolle ominaisia turvallisuuskulttuurin vahvuuksia sekä kehittämiskohteita.

Koulutukset työkaluna

Turvallisuutta ei ole mahdollista kehittää pelkästään sääntöjä, prosesseja ja käytäntöjä parantamalla. Ilman kunnollista jalkautusta muutokset aiheuttavat ainoastaan vastarintaa.

EHS Moment Turvallisuustuokiopalvelu

Turvallisuustuokiot ovat tehokkaita välineitä turvallisuuden pelisääntöjen oppimiseen ja kertaamiseen. Tuokioiden avulla henkilöstö tulee tietoisemmaksi vaaratekijöistä sekä oikeista työtavoista. Säännöllisten turvallisuustuokioiden seurauksena esimiehet oppivat johtamaan turvallisuutta sekä kantamaan vastuuta henkilöstön perehdyttämisestä.

Juurisyyanalyysi (RCA)

Juurisyyanalyysi on paljon käytetty tekniikka, joka tarjoaa vastauksia siihen, miksi ongelma, läheltä piti -tilanne tai onnettomuus tapahtui. Juurisyyanalyysin avulla pyritään tunnistamaan ongelman alkulähde käyttäen tiettyjä etenemisvaiheita ja niihin liittyviä työkaluja.

Riskienarviointi

Riskin arviointi (Risk Assessment) on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Turvallisuuskävely (Safety walk)

Turvallisuuskävelyn tarkoitus on tutustuttaa työntekijät oman työpaikkansa ja sen lähiympäristön turvallisuuteen ja työsuojeluun käytännössä. Turvallisuuskävelyssä tunnistetaan asioita, joilla on vaikutuksia työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Turvallisuusvalvonta

Turvallisuusvalvonta on ehdottoman tärkeää määritellyn turvallisuustason ylläpitämiseksi. Turvallisuusvalvonnan tarve vähenee turvallisuuskulttuurin parantuessa ja turvallisuustason noustessa.

Mittarit ja seurantatyökalut

Turvallisuustason mittaus antaa tietoa siitä, missä mennään ja miten voitaisiin toimia entistä paremmin järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Turvallisuusmittarin työturvallisuutta parantava vaikutus perustuu siihen, että se kiinnittää huomion oikeisiin asioihin ja toisaalta myönteisen palautteen kautta motivoi kehittämään työtapoja.

Työkoneiden ja -välineiden tarkastukset

Hyvään turvallisuuskulttuuriin kuuluu ennakoiva huolto sekä koneiden sekä laitteiden kunnon valvonta. Tarkastukset ovat osaltaan lain määräämiä, mutta korkean turvallisuuskulttuurin organisaatioissa ennakoinnissa ylitetään lain vaatima taso yrityksen omasta aloitteesta. Ennakoivalla huollolla sekä koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnon seurannalla voidaan parantaa turvallisuutta ja vähentää kustannuksia.