Mittarit ja seurantatyökalut

What gets measured, gets done

Mitä et mittaa, sitä et voi johtaa

Turvallisuustason mittaus antaa tietoa siitä, missä mennään ja miten voitaisiin toimia entistä paremmin järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Turvallisuusmittarin työturvallisuutta parantava vaikutus perustuu siihen, että se kiinnittää huomion oikeisiin asioihin ja toisaalta myönteisen palautteen kautta motivoi kehittämään työtapoja. Aikaisemmin työpaikoilla on totuttu tarkastusten yhteydessä etsimään puutteita, ja keskusteltu vain niistä asioista, jotka on hoidettu huonosti. Tällainen epäkohtien korostaminen on omiaan leimaamaan koko turvallisuustoiminnan epämiellyttäväksi ja pakonomaiseksi.

Nykyaikaisissa turvallisuusmittauksissa havainnoidaan sekä kunnossa olevat että parannusta vaativat turvallisuusasiat. Mittaukset antavat arvosanan siitä, kuinka turvallinen työpaikka on. Mittauksen seurauksena voidaan osoittaa puutteet, mutta antaa saman aikaisesti tunnustusta hyvästä toiminnasta. Säännöllinen mittauspalaute motivoi ja auttaa parantamaan työtapoja ja turvallisuustasoa.

TR-mittari®, MVR-mittari ja Elmeri ovat tehokaita työvälineitä turvallisuuden kehittämiseen. Ne antavat mahdollisuuden parantaa myös työmaan muiden asioiden hallintaa tarkastuskierrosten yhteydessä. Työilmapiiri paranee, kun ongelma-asiat hoidetaan nopeasti pois työtä vaikeuttamasta ja rasittamasta. Asioiden kuntoon laittamista edesauttaa hyvä järjestelmä, joka mahdollistaa havaintojen tekemisen mobiilisti ja tarvittavien toimenpiteiden vastuuttamisen kuin myös niiden kuntoon laittamisen seuraamisen.

TR-mittarin® avulla arvioidaan talonrakennustyömaan työturvallisuutta. TR-mittarilla havainnoitavat osa-alueet ovat:

 • telineet, kulkusillat ja tikkaat
 • koneet ja välineet
 • putoamissuojaus
 • työskentely
 • sähkö ja valaistus
 • järjestys
 • pölyisyys

Talonrakennusalan yritykset käyttävät TR- mittaria® talonrakennustyömaan lakisääteisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen. Mittauksia tekevillä henkilöillä on oltava ymmärrys siitä, miksi mittauksia tehdään, taitoa toteuttaa mittaus oikeilla kriteereillä sekä samat arviointiperusteet luotettavien tulosten saamiseksi.
Mittauksen tuloksia kannattaa hyödyntää turvallisuustason hallinnan ja kehityksen viestimiseen koko henkilöstölle työmaan rakennusaikana.

Tarkastaja havainnoi koko työmaan käyttämällä vakiolomaketta ja tekemällä kunnossa tai korjattavaa -merkintöjä TR-mittarin® osa-alueisiin vaikuttavista asioista. Havaintojen määrä on yleensä yli sata yhdellä tarkastuksella. Tarkastajan tekemistä havainnoista lasketaan työmaan TR-taso, joka kertoo kunnossa olevien asioiden suhteen kaikkiin tehtyihin havaintoihin.

TR-taso on sata prosenttia, jos kaikki havainnoitavat asiat ovat tarkastuksen aikana kunnossa. TR-mittauksen tavoitetta ei kuitenkaan kannata asettaa liian korkealle, sillä se saattaa johtaa tulosten vääristelyyn. Käytännön kokemuksen perusteella voidaan todeta, että jo 70% tason saavuttaminen on pitkäjänteisen työn tulosta. TR-mittausten® tulosten kehittymistä on tärkeä päästä analysoimaan, jotta voidaan tarkkailla sitä, mihin suuntaan turvallisuus on kehittymässä. Helpoiten analysointi sujuu siihen suunnitelluilla järjestelmillä, kuten InstaAudit, joka tuottaa raportit ja tilastot havainnoista automaattisesti.

Työpaikan hyvän TR-tason ja vähäisten työtapaturmien on todettu olevan yhteydessä keskenään.

MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä työmaan viikkotarkastusten tekemiseen ja turvallisuustason mittaamiseen. MVR-mittari on talonrakennusalan TR-mittaria vastaava maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimenetelmä. MVR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat:

 • työskentely ja koneenkäyttö
 • kalusto
 • suojaukset ja varoalueet
 • ajo- ja kulkuväylät
 • järjestys ja varastointi

MVR-mittari voi korvata työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset.

Mittauskierroksen tuloksena on prosenttiluku, joka kertoo kunnossa olevien asioiden suhteen kaikkiin tehtyihin havaintoihin. Esimerkiksi 70 % MVR-taso merkitsee, että 70 prosenttia mitattavista asioista oli kunnossa. MVR-mittarin käyttö edellyttää työturvallisuuden perusasioiden tuntemusta. Itse mittaus on yksinkertainen ja helppo tehdä: mittauslomake on vain yhden sivun mittainen ja jokaisessa kohteessa sille merkitään kunnossa tai ei-kunnossa olevat asiat. Mitä enemmän näitä havaintoja merkitään, sitä luotettavampi on mittauksen lopputulos. Ei-kunnossa olevista asioista annetaan myös välittömästi korjauskehotus henkilölle, joka on vastuussa ko. asiasta.

Maanrakennusalan yritykset voivat käyttää MVR- mittaria maanrakennustyömaan lakisääteisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen.

Elmerillä arvioidaan joko koko työpaikan tai yksittäisten työpisteiden työympäristö sekä työntekijöiden työtapojen turvallisuutta sekä työssä esiintyviä kuormitustekijöitä. Arvioinnin perusteella nähdään, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat parantamista. Elmerien avulla työpaikan henkilöstö havaitsee helposti kehittämiskohteet ja samalla turvallisuustoiminta saa uutta jämäkkyyttä. Menetelmä sopii parhaiten käytettäväksi teollisuuden toimialoilla.

Elmerissa havainnoitavat asiat ovat:

 • työntekijöiden työtapojen turvallisuus
 • ergonomia
 • kone- ja laiteturvallisuus
 • liikkumisturvallisuus
 • järjestys ja siisteys
 • työhygieenisten työympäristötekijöiden (melu, valaistus, lämpöolosuhteet, ilman puhtaus ja käsiteltävät aineet) turvallisuus.

Elmeri-kysymyslomakkeessa on 26 ja Elmeri+-kysymyslomakkeessa on 14 keskeisintä työturvallisuuteen vaikuttavaa olosuhdetekijää, joita tarkastaja arvioi työturvallisuuslainsäädännön perusteella kunnossa tai ei-kunnossa -periaatteella. Tarkastaja tekee havaintoja yleensä vähintään sata kappaletta työpaikkatarkastusta kohden. Tarkastajan tekemien havaintojen tuloksena saadaan työpaikan Elmeri- tai Elmeri+ -kokonaisindeksi eli kunnossa olevien havaintojen suhde kaikkiin havaintoihin.

Elmeri vai Elmeri+?

Erot menetelmien välillä ovat melko pieniä, joten menetelmistä kannattaa valita se kumpi tuntuu enemmän omalta.

Elmerissä havainnoidaan 26 kohdetta. Elmeri-menetelmä on kriteeriensä puolesta selkeä ja yksiselitteinen. Se painottaa turvallisuuden lisäksi järjestystä ja siisteyttä. Usean havainnoitavan kohdan ansiosta muutokset työympäristössä näkyvät indeksissä herkästi. Elmeriä on myös helpompi muokata työpaikan omiin tarpeisiin sopivaksi.

Elmeri+-menetelmässä havainnoitavia asioita on yhdistetty ja keskitytty selkeämmin tapaturmanvaaraa aiheuttaviin tekijöihin. Osa muista turvallisuudelle tärkeistä asioista on jätetty pois, joten havainnoitavia kohteita on vain 14. Havainnointi on pääperiaatteissaan samanlaista kuin peruselmerillä. Elmeri+ mahdollistaa nopean kartoituksen kohteista, joissa esiintyy epäkohtia. Kohteiden yhdistäminen keventää ja nopeutta hieman havainnointia, mutta korostaa myös epäkohtien määrää.

InstaAuditilla mittaukset mobiilisti

Miksi vaihtaa toimiva paperilomake? Paperilomake toimii, on tarpeeksi yksinkertainen ja näin ollen varmasti käytetyin “ratkaisu”. Se täyttää minimivaatimuksen eli turvallisuuden mittaamisen. Työturvallisuuden kehittäminen työmailla tulisi kuitenkin olla pitkäjänteistä työtä ja mittaustuloksia tulisi voida analysoida laajemmin. Mittausten tekemiseen rakennettu järjestelmä mahdollistaa raporttipohjien muokkaamisen, havaintojen tekemisen kentällä vaikka älypuhelimella, automaattisen raportoinnin ja tilastoinnin.

Mitä tapahtuu paperilomakkeille mittauksen jälkeen? Tulevatko puutteet korjatuiksi ja käsitellyiksi? InstaAudit mahdollistaa mittaustulosten kehityksen analysoinnin yksikkö- tai yritystasolla. Havaintoihin voidaan pureutua raporteista aina yksityiskohtiin asti. InstaAuditin avulla vastuutat myös puutteet suoraan henkilöille ja seuraat korjaustoimenpiteiden toteutumista. Kaikki tämä samasta paikasta!