LIS GROUP OY VERKKOKOULUTUKSET JA YLEISPEREHDYTYKSET

Trukkikoulutus verkkokoulutuksena

Trukkikoulutus

Trukinkuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen. (VNA 1101/2010). LIS Group Oy:n trukkikoulutus verkossa on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen henkilöstön trukkiturvallisuuden teoriapuolen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Trukkikoulutus verkossa soveltuu hyvin jo kokeneille trukkikuljettajille turvallisuusnäkökohtien kertauksena kuin myös aloitteleville kuljettajille.

Nosturikoulutus

LIS Group Oy:n nosturin ja apuvälineiden käyttäjäkoulutus verkossa on helppo tapa varmistaa nosturin ja nostoapuvälineiden turvallinen ja varma käyttötapa. Samalla täytetään lain vaatimat vaarallisten työmenetelmien ja laitteiden käyttöä koskevat ehdot.

Henkilönostinkoulutus

Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen (VNA 1101/2010). LIS Group Oy:n henkilönostinkoulutus verkossa on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen henkilönostimia käyttävien henkilöiden turvallisuuden teoriapuolen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Säiliötyökoulutus

Säiliö- ja suljetun tilan työt ovat luvanvaraisia töitä, joita tekevät henkilöt täytyy perehdyttää. LIS Group Oy:n säiliötyökoulutus verkossa on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen suljetun tilan töiden turvallisuuden teoriapuolen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Säiliötyökoulutus verkossa soveltuu hyvin suljetun tilan töitä jo tehneille tai aivan uusille työntekijöille.

Sähkötyöturvallisuuskortti vaaditaan kaikilta sähkötöitä tekeviltä henkilöiltä.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Standardin SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutus on uusittava säännöllisesti, ja se on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Sähkötyöturvallisuuskoulutuksemme verkkokoulutuksena sopii hyvin sähköalan ammattihenkilöille, mutta myös opastetuille henkilöille ja maallikoille.

ATEX räjähdysvaaralliset tilat

Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta ja ohjausta työntekijöille, jotka työskentelevät räjähdysvaarallisissa tiloissa (VNA 576/2003 liite 2). LIS Group Oy:n ATEX räjähdysvaarallisten tilojen verkkokoulutus on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen henkilöstön teoriapuolen perehdyttämisestä ja kouluttamisesta. Koulutus soveltuu hyvin ATEX-asioiden parissa täysin uusille henkilöille tai jo asiasta enemmän tietäville.

Tietoturvallisuuskoulutus

Tietoturvallisuusuhat ovat nykypäivänä merkittävässä roolissa niin yrityksissä kuin yksityiselämässäkin. Valitettava tosiasia on, että tietoturvallisuuden suurin uhka on käyttäjä itse. LIS Groupin Tietoturvallisuuden Itsepuolustuskurssilla opitaan suojautumaan keskeisiä tietoturvallisuusuhkia vastaan, keskiössä on käyttäjän itsensä tekemät valinnat. Koulutuksessa asiat käydään läpi käytännönläheisesti ja selkokielisin termein. Siten koulutus sopii erinomaisesti myös tietotekniikan maallikoille.

Nostoapuvälineen tarkastajakoulutus

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus verkossa on helppo tapa kouluttaa ja perehdyttää henkilö apuvälineiden lakisääteiseen tarkastukseen. Lain mukaan nostoapuvälineet tulee tarkistaa vähintään vuoden välein. Työnantaja voi valtuuttaa riittävästi käyttöön, valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja käyttövirheisiin perehdytetyn henkilön tarkastamaan, korjaamaan ja merkitsemään apuvälineet.

Nostotyön suunnittelija ja valvoja -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tiedot nostotyön suunnitteluun, valvontaan ja suorittamiseen tarvittavista lakisääteisistä sekä muista seikoista, joita nostotyön suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan. LIS Groupin verkkokoulutus on helpoin tapa kouluttaa nostotyön suunnittelun  ja valvonnan keskeisimmät asiat

Energiatehokkuuskoulutus

Energian käytön tehostaminen tuo yritykselle merkittävää etua taloudellisesti ja sidosryhmien silmissä. Energiatehokkuusstandardi ISO50001 edellyttää henkilöstön perehdyttämistä energiatehokkuuden kehittämiseen. LIS Group Oy:n energiatehokkuuskoulutus verkossa on helppo tapa lisätä henkilöstön tietämystä energiatehokkuudesta ja sen kehittämisestä. Samalla täytetään sertifikaatin vaateet perehdyttämisestä.

Energiatehokkuuskoulutus sopii erinomaisesti kaikille, sillä asiat koulutuksessa käsitellään maanläheisellä ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Henkilösuojaimet ja niiden käyttö

Nimensä mukaisesti tämä koulutus käsittelee henkilösuojaimia ja niiden merkitystä osana turvallisuutta. Koulutuksessa käsitellään eri henkilösuojaintyypit ja niiden keskeisimmät ominaisuudet.

Kone- ja laiteturvallisuus

Tuotantokoneet ja -laitteet aiheuttavat merkittäviä riskejä työntekijöille. Tässä perehdytyksessä opitaan kone- ja laiteturvallisuuden sekä laitteiden suojausten periaatteet. Lisäksi käsitellään käyttövoimasta erottamisen (lockout, tagout) oikeaoppinen tekeminen. Tässä hyvä koulutus sekä työntekijöille, jotka laitteita käyttävät että esimiehille, jotka vastaavat laitteiden turvallisuudesta.

Putoamisvaaralliset työt

Tässä yleisperehdytyksessä käsitellään keskeiset asiat korkealla työskentelystä ja putoamisvaarallisista töistä. Koulutuksessa käydään läpi eri korkealla työskentelyn menetelmiä ja putoamisvaaraa vastaan suojautumista.

Toiminta hätätilanteessa ja poistuminen

Tässä koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät näkökökohdat hätätilanteessa toimimiseen ja turvalliseen poistumiseen rakennuksesta. Koulutuksessa käydään läpi myös hätäilmoituksen tekeminen, loukkaantuneen siirtotekniikat ja perusensiavun antaminen.

Työsuojelutarkastukseen valmistautuminen

Onko yritykseesi tulossa työsuojelutarkastus? Tai mietityttääkö muuten vain, minkälaisia asioita työsuojelutarkastaja valvoo? Tässä perehdytyksessä löytyvät vastaukset keskeisimpiin asioihin, mitä työsuojelutarkastaja yrityksiltä odottaa. Erittäin pätevä koulutus vaikkapa esimiehille.

Vaarojen tunnistaminen

Tämä tiivis perehdytys opettaa osallistujan tunnistamaan työympäristön vaaratekijöitä käytännön esimerkkien ja harjoitteiden kautta. Koulutuksessa käydään läpi riskien arvioinnin perusideologia sekä keskeisenä asiana löydettyihin vaaratekijöihin vaikuttaminen eli vaarojen hallintakeinot.