Työsuojeluvaltuutetun koulutus

Työsuojeluvaltuutetun peruskoulutus

Koulutuksen aikana käydään läpi perusasiat työsuojelusta, sen tavoitteista sekä työturvallisuudesta. Koulutuksen osallistujat saavat käytännön valmiuksia osallistua työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Koulutuksessa tutustutaan työsuojeluvaltuutetun, esimiehen ja työsuojelusta vastaavan henkilön tehtäviin, vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä käsitellään työsuojeluun liittyvät työnantajaa ja työntekijää koskevat lait ja säädökset.

Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat työympäristön keskeisimmät vaara- ja kuormitustekijät sekä osaavat kartoittaa työympäristön turvallisuusriskit. Lisäksi osallistujat perehtyvät onnettomuustilanteissa toimimiseen ja pelastussuunnitelmaan. Koulutuksen aikana osallistujat tutustuvat myös turvallisuusvälineistöön ja sen käyttöön sekä kiinteistöturvallisuuden perusteisiin.

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, esimiehille sekä muille työsuojelun vastuuhenkilöille

Työsuojeluvaltuutetun jatkokoulutus

Koulutuksessa käsitellään työhyvinvoinnin ja työpaikan ilmapiirin merkitystä työsuojelun näkökulmasta. Osallistujat saavat käytännön työkaluja työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämiseen.

Koulutuksen aikana käydään läpi toimintaohjeet työpaikkakiusaamistapauksissa sekä muissa häirintätilanteissa toimimiseen. Koulutuksen osallistujat saavat myös käytännön valmiuksia työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden käsittelyyn. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat toimia oikein kohdatessaan uhkaavan henkilön tai tilanteen. Tämän lisäksi he osaavat kehittää omaa työympäristöään siten, että uhkaavien tilanteiden hallinta sekä niiden jälkikäsittely työyhteisössä helpottuu. Päivän antina osallistujat saavat myös omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan edistävää tukea työsuojelutehtäväänsä.

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, esimiehille sekä muille työsuojelun vastuuhenkilöille