Työhyvinvoinnin kehittäminen

Pehmeää asiaa?

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi, joka tekee näkyväksi ne asiat, joiden osalta työturvallisuutta pitää parantaa ja sen, missä järjestyksessä parannuksia pitää tehdä.

Viime vuosina yrityksissä on panostettu merkittävästi työturvallisuuteen ja työtapaturmien määrää onkin saatu vähennettyä huomattavasti. Tänä päivänä eniten sairauspoissaoloja eivät aiheutakaan enää työtapaturmat, vaan terveyteen liittyvät asiat. Mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurimmat työkyvyttömyyseläkkeelle johtavat syyt.

Kenen vastuulla?

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin.

Yrityksissä on tehty melko paljon työhyvinvoinnin lisäämiseksi esimerkiksi esimiestyötä kehittämällä, mutta työnantajan ”käsi” ei ulotu vapaa-ajalle. Merkittävimmät tulokset työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen saralla ovatkin saatavissa henkilöiden käyttäytymisen muutoksessa, niin työ- kuin vapaa-ajallakin.

Mikä avuksi?

Tähän asti työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen perustetut kampanjat ovat olleet pitkälti ”temppukampanjoita”, joilla ei ole saatu kehitettyä mitään muuta kuin yrityksen työpaikkamielikuvaa. Todellista vaikutusta terveyteen tai hyvinvointiin näillä kampanjoilla ainakaan suuremmassa mittakaavassa harvoin on.

LIS Group Oy on kehittänyt henkilöstön käyttäytymiseen pureutuvan koulutusohjelman Health Upin, jonka avulla saadaan aikaan näkyviä tuloksia työhyvinvoinnissa ja sairauspoissaolojen määrässä. Koulutusohjelma on räätälöitävissä yrityksenne tarpeiden mukaan siten, että koulutuksen aikana painotetaan juuri teidän työyhteisössänne esiin nousseita asioita ja riskejä.