Turvakortti- ja pätevyyskoulutukset

Occupational Safety Card

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti on kehitetty työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on antaa perustietoa työsuojelusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen ja pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskortti suoritetaan toistaiseksi pelkästään videoyhteyden välityksellä tapahtuvana koulutuksena (webinaarina).

Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutus

Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutus on valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuksessa henkilöstö perehdytetään toimimaan lakien, asetuksien ja standardien keskeisten vaatimusten mukaisesti.

Koulutus koostuu suurelta osin aktiivisesta opiskelusta, kuten ohjatuista ryhmätehtävistä ja käytännön harjoituksista. Harjoitusten avulla saadaan osallistujat aktiivisesti kehittämään omia työskentelytapojaan ja koko yrityksen toimintaa.

Also in EnglishOckså på svenska

Tieturva 1 -koulutus

Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Also in EnglishOckså på svenska

Tieturva 2 -koulutus

Tieturva 2 on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys. Kaksipäiväisen kurssin suorittaminen oikeuttaa saamaan 5 vuotta voimassa olevan Tieturva 2 -kortin. Tieturva 2 -pätevyyden voi uusia 1-päiväisellä kertauskurssilla. Tiehallinto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1-pätevyyttä. Se on myös edelllytys Tieturva 2-jatkokurssille osallistumiselle.

Tulityökorttikoulutus

Tulitöiden turvallisuustutkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tulityöhön liittyvistä riskeistä, ennaltaehkäistä vahinkoja ja opettaa oikeaa toimintaa mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Tutkinto edellyttää tulitöiden turvallisuuskurssin ja kurssikokeen suorittamista. Tulitöiden turvallisuuskurssi on taukoineen työpäivän mittainen koulutus (vähintään 8 h), joka sisältää teoriaosion, harjoitusosion ja tutkintokokeen.

Also in EnglishOckså på svenska

Alkusammutuskoulutus (AS1)

Alkusammutuskoulutus antaa valmiudet toimia oikeiden menetelmien mukaisesti ja käyttämään käsillä olevia välineitä oikealla tavalla alkavaa paloa sammutettaessa.

Koulutuksen kesto on kaksi tuntia, tunti teoriaa, tunti harjoittelua. Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia. Alkusammutuskortti on voimassa 5 vuotta.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Standardin SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutus on uusittava säännöllisesti, ja se on voimassa 5 vuotta kerrallaan.


Jännitetyökoulutus

Pien- ja suurjännitelaitteistojen jännitetöitä saa tehdä ainoastaan jännitetyöhön erikoiskoulutuksen saanut ammattihenkilö. Työntekijöiden saamat jännitetyökoulutukset tulee olla työnantajan tiedossa. Koulutus tulee kerrata vähintään viiden vuoden välein tai kolmen vuoden jännitetyötauon jälkeen ennen jännitetöiden aloittamista. Jännitetyökoulutukseen kuuluu teoriakoulutus ja pakollinen käytännön harjoittelu.


Ratatyöturvallisuuskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on opettaa riittävästi perustietoja rautatiejärjestelmistä sekä rautatiealueella liikkumisesta ja työskentelystä turvallisesti. Koulutus sopii myös rautatiejärjestelmien välittömässä läheisyydessä työskenteleville turvallisen työskentelyn turvaamiseksi.

Kaikki Liikenneviraston tilaamat tai hyväksymät työt, jotka sisältävät ratatöitä, rautatiejärjestelmien turvallisuuteen liittyviä töitä, rautateiden liikenteenohjaukseen liittyviä töitä tai rautatiealueella liikkumista, edellyttävät ratatyöturvallisuuspätevyyttä. Koulutukseen tulevalla henkilöllä ei tarvitse olla pohjakoulutusta tai aiempaa työkokemusta. Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi vuotta. Koulutuksen järjestäjänä SAT Koulutuspalvelut Oy.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen tarkoituksena on luoda yritykseen toimiva turvallisuuskulttuuri parantamalla henkilöstön riskitietoutta ja kykyä toimia hätätilanteissa, sekä saada turvallisuutta edistävät ratkaisut osaksi jokapäiväistä työtä.

Vesityökorttikoulutus

Talousvettä toimittavassa laitoksessa, uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä.

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin. Vesityökortti on voimassa viisi vuotta kortin antopäivästä.

Hygieniapassikoulutus

Elintarvikelaki (23/2006) edellyttää, että ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa työskentelevän, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän henkilön on osoitettava elintarvikehygieeninen osaaminen viimeistään 3 kk kuluessa tällaisen työn aloittamisesta.

Hygieniapassikoulutuksella valmistaudut hygieniapassitestiin, sekä syvennät hygieiapuolen osaamistasi. Koulutus ei ole pakollinen eli testiin voi osallistua myös ilman koulutusta.

Säiliötyökoulutus

Säiliö- ja suljetun tilan työt ovat luvanvaraisia töitä, joita tekevät henkilöt täytyy perehdyttää. LIS Group Oy:n säiliötyökoulutus on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen suljetun tilan töiden turvallisuuden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Säiliötyökoulutus soveltuu hyvin suljetun tilan töitä jo tehneille tai aivan uusille työntekijöille. Koulutuksen kesto on 4 tuntia ja pätevyys on voimassa 5 vuotta.