Tulossa olevat verkkokoulutuksemme

Verkkokoulutustarjontamme kasvaa jatkuvasti. Tässä on lueteltu suunniteltuja ja tulossa olevia verkkokoulutuksiamme. Mikäli et löydä tarjonnastamme kaipaamaasi koulutusta, ota meihin yhteyttä! Tapauskohtaisesti pystymme tuottamaan tarvitsemasi verkkokoulutuksen nopeallakin aikataululla.

Tutustu tästä valmistuneisiin verkkokoulutuksiimme!

Esimiesten vastuut -verkkokoulutus

Esimiesten vastuut -verkkokoulutus on helppo tapa perehdyttää esimiehille tai työnjohdollisia tehtäviä tekeville keskeiset työturvallisuus- ja työsuojeluvastuut. Koulutus ei ole lakipykälien läpikäyntiä, vaan käytännönläheisesti kerrottu ja harjoituksia sisältävä kokonaisuus. Koulutukseen sisältyy myös esimiehen erilaiset työkalut turvallisuuden johtamiseen ja asioiden käsittelyyn henkilöstön kanssa.

Arvioitu verkkokoulutuksen valmistuminen: Syksy 2018

Asiakaspalvelu -verkkokoulutus

Koulutuksessa käydään läpi hyvän asiakaspalvelun perusteet. Tavoitteena on, että työntekijä osaa toimia asiakaspalvelullisesti ja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen kilpailutekijänä.

Arvioitu verkkokoulutuksen valmistuminen: Syksy 2018

Turvallisuuskulttuuri -verkkokoulutus

Turvallisuuskulttuuri – Mitä se oikeastaan on? Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään yrityksen turvallisuuskulttuurin muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Oikean turvallisuuskulttuurin rakentaminen vaatii työtä, tämä koulutus antaa hyvät eväät ja ymmärryksen turvallisuuskulttuurin rakentamiselle yrityksessä. Koulutus soveltuu hyvin niin esimiehille kuin ylemmälle johdolle.

Arvioitu verkkokoulutuksen valmistuminen: Syksy 2018

Elintarvikehygienia -verkkokoulutus

Elintarvikelainsäädännön mukaan elintarvikehuoneistossa työskentelevällä tulee olla elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen todistus (Hygieniapassi). Tämä verkkokoulutus käsittelee elintarvikehygienian ja elintarviketurvallisuuden keskeisimmät asiat. Koulutus sopii hyvin elintarvikehygienian tietämyksen ylläpitoon niille, joilla on hygieniapassi tai uusille henkilöille osaamistestiin valmistavana koulutuksena.

Arvioitu verkkokoulutuksen valmistuminen: Syksy 2018

Matkustusturvallisuus -verkkokoulutus

Työmatkustaminen on iso riskitekijä. Tässä verkkokoulutuksessa käydään läpi työmatkustamisen eri muodot ja matkustamisen turvallisuusnäkököhdat. Koulutuksen aihepiireihin kuuluvat niin paikallinen matkustaminen kuin ulkomaan matkustaminen.

Arvioitu verkkokoulutuksen valmistuminen: Syksy 2018

Kemikaaliturvallisuus tuoteperheen -verkkokoulutukset

Kemikaaliturvallisuuden verkkokoulutukset sisältävät kemikaalien turvallisen käytön ja hallinnoinnin peruskoulutuksen ja tätä koulutusta laajentavat ja tukevat lisäkoulutukset. Käsiteltäviä aihealueita ovat mm:

 • Pienkemikaalien varastointi
 • Kemikaalien vaarojen tunnistaminen ja käyttöturvallisuustiedote
 • Altistumisen ehkäisy
 • Kemikaalien laajamittainen varastointi
 • Kemikaaliputkistojen vaatimukset
 • Kemikaalien merkinä
 • Polttonesteiden varastointi maastossa
 • Toiminta kemikaalivuototilanteessa

Arvioitu verkkokoulutuksien valmistuminen: vuoden 2018 aikana

Environment Up -verkkokoulutus

Ympäristöturvallisuus on yrityksen kannalta merkittävä turvallisuuden osa-alue. Tässä verkkokoulutuksessa käsitellään ympäristövastuullisuuden ja ympäristöturvallisuuden keskeiset näkökohdat, miten ympäristövastuullinen toiminta vaikuttaa koko yrityksen toimintaan ja miten ympäristöasioita voidaan yrityksessä kehittää. Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja soveltuu kaikille asemasta riippumatta.

Arvioitu verkkokoulutuksien valmistuminen: Syksy 2018

Health Up -verkkokoulutus

Puuduttavien terveellisten elämäntapojen luettelemisen sijaan Health Up -koulutus muuttaa aidosti ihmisten ajattelutapaa ja käyttäytymistä sekä tukee vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista. Health Up-verkkokoulutus on pedagogisesti tehokas, visuaalisesti toteutettu ja nykyaikainen. Health Upin avulla saadaan aikaan näkyviä tuloksia työhyvinvoinnissa ja sairauspoissaolojen määrässä.

Arvioitu verkkokoulutuksien valmistuminen: Syksy 2018

Työkonekortti -verkkokoulutus

Työkonekoulutus sopii kaikille työkoneen kuljettajille. Työkonekoulutus on helppo tapa työnantajalle varmistaa työkoneen kuljettajien tietopuolinen perehdytys koneiden käyttämiseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti pyöräkuormaajan kuljettajille.

Koulutuksen tavoitteet:

Kuljettaja

 • tuntee työkoneisiin ja laitteisiin liittyvät yleiset säädökset, sekä osaa toimia niiden mukaisesti
 • tunnistaa vaaratekijät ja osaa toimia työkoneiden ja laitteiden kanssa turvallisesti
 • ymmärtää tarkastusten ja huoltojen merkityksen, sekä toimii sen mukaisesti
 • ymmärtää työkoneen kuljettajan roolin tuotteiden laadunhallinnan kannalta
 • vastuun tunnistaminen työtehtävässä

Arvioitu verkkokoulutuksien valmistuminen: Syksy 2018

Tulossa olevia yleisperehdytyksiä

Edellä mainittujen lisäksi tuotamme lukuisista aihealueista erilaisia yleisperehdytyksiä ja -verkkokoulutuksia. Suunniteltuja aihealueita ovat mm:

 • Lockout, tagout
 • 5S-koulutus
 • Elmeri+
 • TR- ja MVR-mittarit
 • Jätteiden käsittely
 • Yhteinen työpaikka
 • Auditointien tekeminen
 • Kehityskeskustelut
 • Puheeksiotto
 • Safety Walk – turvallisuuskävelyt
 • Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta sekä juurisyyanalyysi
 • Turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuustuokioiden pitäminen
 • Työturvallisuuslainsäädäntö
 • Nostosuunnitelman tekeminen
 • Turvallisuus tietöissä
 • Työskentely pylväässä
 • Työmaan suojaus
 • Kuorman käsittely ja hyllytys

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä verkkokoulutuksiin liittyen