Riskien arviointi

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuus on selvittää työpaikalla esiintyvät vaarat ja poistaa ne. Jos vaaroja ei voida poistaa, tulee arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta riskien arviointiin, on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Riskin arviointi (Risk Assessment) on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Riskin suuruutta määritettäessä tulee ottaa huomioon tapahtuman haitalliset seuraukset sekä todennäköisyys, jolla ne toteutuvat. Riskien arvioinnin tavoitteena on työn turvallisuuden parantaminen.

Riskien arviointi koulutus on rakennettu henkilöstön tehokkaaseen perehdyttämiseen riskien arviointien tekemiseksi.

Riskienarvioinnin viisi vaihetta

Työnantajan vastuulla on tunnistaa työntekijän turvallisuutta ja terveyttä uhkaavat vaarat. Vaarojen arvioinnin on oltava systemaattista ja arviota tehtäessä on otettava huomioon niin fyysiset, psyykkiset, kemialliset kuin biologisetkin vaarat.

Tyypillisesti vaarat jaotellaan seuraavasti:

  • Fyysiset: esimerkiksi nostaminen, hankalat asennot, kaatumiset ja loukastumiset, melu, pöly jne.
  • Psyykkiset: esimerkiksi liiallinen työkuorma, ylityöt, haastavat asiakastilanteet, kiusaaminen jne.
  • Kemialliset: esimerkiksi asbesti, puhdistusaineet, aerosolit jne.
  • Biologiset: esimerkiksi tartuntataudit

Analysoi ensin työsuhteessa olevat kokoaikaiset, määräaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät. Älä unohda vuokratyöntekijöitä, alihankkijoita, vierailijoita, asiakkaita tai muita työtiloissa vierailevia henkilöitä.

Tarkkaile eri työtehtävissä olevien henkilöiden kohtaamia vaaroja työtehtäväkohtaisesti ja työn sijainnin perusteella. Kotipalvelutyötä tekevä terveydenhoitoalan henkilöstö kohtaa työssään erilaisia vaaroja kuin laitoksessa työskentelevä hoitaja.

Huomioi erityisesti nuoret, vajaakykyiset, yötyötä tekevät ja raskaana olevat työntekijät.

Työnantajan on arvioitava millä todennäköisyydellä tunnistettu vaara voi aiheuttaa haittaa. Tämä arvioitu todennäköisyys vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaisiin toimenpiteisiin työnantajan on ryhdyttävä riskin vähentämiseksi. Vaikka kaikki käytettävissä olevat toimenpiteet riskitason laskemiseksi tehtäisiin, jää silti usein jäljelle jonkintasoinen riski.

Työantajan velvollisuus on tehdä riskiarviointia systemaattisesti. Systemaattisuus edellyttää sitä, että tehdyistä riskinarvioinneista ja niiden tuloksista pidetään kirjaa. Tietoa on tallennettava havaituista vaaroista ja niistä toimenpiteistä, joita on tehty haitan pienentämiseksi tai poistamiseksi. Tallennettu tieto toimii todisteena siitä, että riskinarviointi on tehty. Se tarjoaa myös oivallisen tietopohjan tulevaa toiminnan kehittämistä varten. Riskinarvioinnista tehtyjen muistiinpanojen pitäisi olla jatkuvasti käytössä oleva työkalu. Niitä on turha tehdä mappiin pölyttymään. Tehokkain tapa riskinarvioinnin tulosten hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä tarjoaa mobiilipohjainen EHSQ-järjestelmä InstaAudit, jonka avulla riskienarviointi on helppo ja nopea tehdä, ja sen tulokset ovat jatkuvasti kentällä käytettävissä millä tahansa mobiililaitteella.

Riskienarvioinnin tuloksia ja sen yhteydessä päätettyjä toimenpiteitä ja niiden toteutumista on seurattava säännöllisesti ja jatkuvasti. Päätettyjen riskiä vähentävien tai vaaran poistavien toimenpiteiden käyttöönoton lisäksi niiden muuttuminen osaksi organisaation päivittäistä toimintaa on pitkä prosessi, jonka onnistuminen edellyttää valvontaa. Lisäksi toimintatapojen muutos voi tuoda näkyville uusia vaaroja tai haittoja, joiden vaikutuksiin päästään porautumaan seuraavaksi. InstaAudit on erinomainen työkalu myös sovittujen korjaavien toimenpiteiden vastuuttamiseen ja niiden toteutumisen seurantaan.

[av_productslider categories='72' columns='3' items='9' offset='0' sort='0' autoplay='no' interval='5' av_uid='av-3apaak']

Impact järjestelmä apunasi riskien arvioinnissa

Impact -järjestelmän avulla voit tehdä riskinarvioinnin osasto- tai työvaihekohtaisesti. Voit käyttää riskienarvioinnin tekemiseen valmiita riskinarviointipohjia tai luoda omasi.

Liitä kuvat riskienarviointiin suoraan älypuhelimesta ja käytä halutessasi puheesta tekstiksi ominaisuutta arvioinnin kirjaamisen nopeuttamiseksi. Tehtävien hallinnalla varmistat että puutteet korjataan, riskinarvioinnista tulleet tehtävät suoritetaan ja havainnot käsitellään. Kaikki tämä tapahtuu yhdestä paikkaa järjestelmästä.

Kaikki järjestelmään kirjatut merkinnät tilastoituvat automaattisesti. Selkeät kuvaajat auttavat hahmottamaan turvallisuustason. Yleisimmät puutteet näkyvät helposti, näet yhdellä silmäyksellä näet onko sovittuja korjauksia hoitamatta.